ابوتراب

ابوتراب


خطبه بی نقطه، خطبه ای پر معنا و بدون نقطه(!) از اعجاب کلام امیرالمؤمنین (ع)؛ 


 

صدیق: از صدق گرفته شده و به معنی بسیار راستگو می باشد.
فاروق: از فرق گرفته شده و به معنی جدا کننده است.
بنابراین صدیق اکبر به معنای راستگوی بزرگ
و فاروق اعظم به معنای جداکننده ی بزرگ میباشد.


تو روایات تشیع و اهلسنت بیان شده که این القاب مختص به مولا علی (ع) هستند.

 
سند میخوای؟از کتب تشیع یا اهلسنت؟