ابوتراب

ابوتراب

در این پست آیاتی که اهلسنت از اونها به عنوان آیاتی که در مذمت توسل هستند یاد میکنن،
از نگاه تفاسیر اهلسنت بررسی می کنیم.